Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en Privacyverklaring HelpfulHorse

Definities

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op:

• Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opdracht geeft aan HelpfulHorse voor een sessie, workshop of traject

• Opdrachtnemer: HelpfulHorse, Mariëlle Lauwers, handelend voor HelpfulHorse.

• Onder deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de workshop of sessie deelneemt.

Algemeen en risico-acceptatie

• Tijdens de sessies en workshops zijn deelnemers zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn.

• Opdrachtgever en of deelnemer neemt deel aan een sessie, workshop of opleiding voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien van HelpfulHorse geen aanspraak doen gelden op eventuele rechten voortvloeiend uit artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek.

• Bij minderjarige deelnemers vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers HelpfulHorse voor dergelijke aanspraak door of namens de minderjarige deelnemer

• Vooraf, tijdens en na een sessie, traject of workshop kunnen deelnemers informatie inwinnen of overleggen

• Opdrachtgever en/of deelnemer is op de hoogte en accepteert het risico dat inherent is aan het omgaan met paarden. Deelnemer is zich bewust en accepteert het risico wat voortvloeit uit de omgang met het paard en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid. Tevens weet deelnemer welke risico’s met de paarden kunnen plaatsvinden vooraf, tijdens en na de sessie, workshop of traject.

• Deelnemers worden geïnstrueerd over de wijze waarop zij met de paarden dienen om te gaan en dienen tijdens de activiteiten in alle gevallen de instructies van de trainer/coach op te volgen.

• Het betreden van het terrein geschiedt op eigen risico. HelpfulHorse sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen uit, alsmede de aansprakelijkheid als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van goederen.

• Door op het terrein te verblijven tijdens een sessie, workshop of opleiding verklaart opdrachtgever of deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met bovenstaande punten.

Totstandkoming overeenkomst bij de verschillende vormen van dienstverlening:

Workshops, trajecten en individuele sessies

Workshops

De overeenkomst voor een op de website aangeboden workshop komt tot stand:

• Door het invullen van het contactformulier op de website of het versturen van een e-mail waarbij de interesse wordt aangegeven voor de workshop. Na deze aanmelding krijgt de deelnemer een bevestigings e-mail binnen 48 uur (tenzij de workshop vol is) en is hiermee de deelname definitief.

• Deelnemer heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst, zonder opgaaf van reden te ontbinden.

Annulering workshops

Annulering tot 4 weken voor aanvang van de standaardworkshops die aangeboden worden op de website is kosteloos. Bij annulering tussen 4 weken en 2 kalenderdagen voor aanvang van de workshop is 50% van de deelnamekosten verschuldigd. Bij annulering binnen 2 kalenderdagen voor aanvang van de workshop of terugtrekken tijdens de workshop dient 100% betaald te worden

Individuele sessies

De inschrijving voor of reservering van coaching is definitief na een bevestigingsmail van HelpfulHorse. Het versturen van een opdrachtbevestiging door HelpfulHorse maakt de overeenkomst bindend. HelpfulHorse behoudt zich het recht om opdrachten te weigeren.

Annuleren / verschuiven / wijzigen van Individuele sessies

Annuleren / verschuiven / wijzigen door opdrachtgever:

Indien de opdrachtgever de overeengekomen datum voor een individuele sessie wil annuleren, dan gelden de volgende voorwaarden:

1. Binnen 14 dagen voor aanvang:

HelpfulHorse brengt 25% van het factuurbedrag in rekening bij opdrachtgever (+ eventuele kosten aan derden);

2. Binnen 7 dagen voor aanvang: HelpfulHorse brengt 50% van het factuurbedrag in rekening bij opdrachtgever (+ eventuele kosten aan derden);

3. Binnen 24 uur voor aanvang: Opdrachtgever is het gehele factuurbedrag verschuldigd aan HelpfulHorse (+ eventuele kosten aan derden).

Annulering door HelpfulHorse

HelpfulHorse kan sessies, workshops of een (deel van een) traject annuleren in geval van overmacht en van ziekte van de coach/opleider en/of de paarden indien in redelijkheid geen gelijkwaardige vervanging is te vinden. In dit geval van annulering vervalt de verplichting tot betaling bij opdrachtgever. In goed overleg tussen opdrachtgever en HelpfulHorse kan een vervangende datum worden overeengekomen.

Betalingen

• HelpfulHorse brengt de deelnamekosten aan sessies, workshops of trajecten in rekening door middel van een factuur. Deze factuur wordt verstuurd via de e-mail.

• Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum en tenminste zijn voldaan voor aanvang van de sessie / workshop / traject. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

• Voor trajecten is in overleg een gespreide betaling mogelijk. Gespreide betaling ontslaat opdrachtgevers niet van de verplichting de volledige kosten te voldoen.

• Bij betaling door een derde, blijft de opdrachtgever zelf verantwoordelijk dat het volledige bedrag betaald wordt.

Aansprakelijkheid

HelpfulHorse kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade door de opdrachtgever, ongeacht waarop een dergelijke schadevordering wordt gebaseerd. HelpfulHorse is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade wegens uitvoering van de dienstverlening. HelpfulHorse is evenmin aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie of materialen verstrekt. Elke aansprakelijkheid van HelpfulHorse voor persoonlijke schade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van gegevens, is nadrukkelijk uitgesloten. Indien volledig uitsluitsel van aansprakelijkheid door rechterlijk besluit als te ruim wordt gezien zal de totale aansprakelijkheid van HelpfulHorse in geen geval hoger zijn dan het bedrag gelijk aan het totale factuurbedrag (exclusief BTW) zoals overeengekomen voor de werkzaamheden. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de uitkering van de verzekeraar van HelpfulHorse in een voorkomend geval.

Klachten

Een klacht wordt ondertekend en bevat ten minste:

• naam en adres van de melder;

• datum van de melding;

• omschrijving van de klacht: uitlatingen, gedragingen en/of handelingen waarover geklaagd wordt.

De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld. Binnen 14 werkdagen na het indienen van de klacht ontvangt de indiener bericht over de wijze van behandelen van de klacht.

Een klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien deze betrekking heeft op een uitlating, gedraging of handeling die langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden, of als deze klacht niets te maken heeft met de dienstverlening van HelpfulHorse. Bij het niet in behandeling nemen van een klacht wordt de klager en/of de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld.

De behandeling van de klacht geschiedt door (een) perso(o)n(en) die niet bij de uitlating, gedraging of handeling waarop de klacht betrekking heeft betrokken is geweest. De behandeling van de klacht geschiedt door de ondernemer wanneer de klacht niet op haar van toepassing is, dan wel de klachtencommissie waarin 3 externe onafhankelijke deelnemers zitting hebben, die het verhaal van beide partijen betrekt in de afweging. De ondernemer dan wel de klachtencommissie beslist binnen 4 weken nadat de klacht ontvankelijk is verklaard, inzake de klacht.

De uitspraak van de klachtencommissie is voor alle partijen bindend. Zowel de klager als diegene op wie de klacht betrekking heeft worden in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. In beide gevallen dient er van het gesprek een schriftelijk verslag te worden opgemaakt. De klacht wordt schriftelijk afgehandeld. In het schrijven staat een gemotiveerde beoordeling van alle onderdelen van de klacht, alsmede van de eventuele maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden. HelpfulHorse draagt zorg voor een registratie van het aantal bij haar ingediende klachten, de aard van de ingediende klachten evenals van de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen.

Geschillen

• Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing (valt onder arrondissement Breda) 

• In beginsel gaat ondernemer er van uit dat er in goed onderling overleg een voor beide partijen passende oplossing komt voor het geschil

Privacy verklaring

HelpfulHorse HelpfulHorse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

M.S.L. Lauwers

www.helpfulhorse.nl

Boschoven 16a, 5111 XG Baarle Nassau

06 – 22389720

Mariëlle Lauwers is de Functionaris Gegevensbescherming van HelpfulHorse, te bereiken via marielle@helpfulhorse.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

HelpfulHorse verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij afhankelijk van de gekozen dienstverlening van jou verwerken:

• Voor- en achternaam

• Geboortedatum

• Adres- factuurgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HelpfulHorse verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Als intake voor het volgen van een coaching of workshops

• Als intake bij een coachingtraject

• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochure, alleen nadat je zelf hiervoor toestemming hebt gegeven

• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

• Wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bij onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

HelpfulHorse neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HelpfulHorse) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HelpfulHorse bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende van persoonsgegevens:

• (Paarden-) Coaching) telefoonnummer + emailadres > voor het maken van de afspraak en eventuele terugkoppeling na de sessie

Delen van persoonsgegevens met derden

HelpfulHorse verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht zoals ons accountantskantoor, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. HelpfulHorse blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HelpfulHorse gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HelpfulHorse en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marielle@helpfulhorse.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

HelpfulHorse wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HelpfulHorse neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We slaan onze gegevens op, op een laptop met een beveiligd wachtwoord. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met marielle@helpfulhorse.nl

Gedragscode voor coaches

Mariëlle Lauwers is Registered and Certified coach bij het Internationaal Coach Register. Tevens is ze geregistreerd als coach bij V-PCN (Vereniging Paarden Coaches Nederland). Ze het handelt conform de gedragscode van het ICR en het V-PCN.